제목 없음

  

 

 

 

 :: 현재위치 : HOME > 교회소식 > 선교소식

 

 

 <º?????¿ª ¿???¿ø 1,800¸? ??¼® ... 52¸? ?¹ ?§·? ¡®°?½?¡?>

¼º°æ¿¡ °¨???ø ??±¸ ¿ª??¿? °?°­±?º°?? ??½??ß´ø ¡®2011 ?§¼º ¼¼¹?³ª – ??¸? ´º½º¡?°¡ ¼º·??? ?º??¿? ¼º???? ¿??? ¼?¿¡ ¸·?? ³?·?´?.

??³­ 12?? °³¸·?? ?§¼º ¼¼¹?³ª´? 18?? º??? ?¿·¡±³?¸¿¡¼­ ?ø???? ¿??? °­??¸? ³¡?¸·? ?غ??? ¸ð?? ¼ø¼­¸? ¸¶¹?¸® ??¾?´?. ????±¸ ¹???°¡ °­??·? ¼?°??? °?°­¼¼¹?³ª´? ¾?¼­ ??³­ 16?? ³¡³?´?.

º??? KBS???? ¸Þ?? ????Æ®·? ?ø???? ??¹ø ¼¼¹?³ª¿¡´? ??±¹ ¾? 500°÷?? ??¿ª ????Æ®¿¡¼­ ?§¼º?? ¼?½??ß°?, ????³?°? ¸ð¹????? ???ؼ­?? ??¿??? ¼? ??¾?´?.

??±¹¿????¸?? ±?´?¼º ¸???´? ??¹ø ±?°? ?¿¾? ¡®¸¶?½?? ???¸¸? ??º¹?Ø??´? ¼?¸®¡?¶?´? ????·? ¼º¼­¿¹¾ð¿?±¸¸? ???Ø ¼º°æ¿¡ ´?±? ??±¸¿? ??·??? ¹?·¡¿¡ ?Ø´??? ??½??ß´?.

±?´?¼º ¸???´? ¡®???? ??´??? ??°?¡? ¡®??±¸ ?¾¸? ½?³ª¸®¿?¡? ¡®??±? ±??¶±³ ?¸¶??? ¿­¸?¡? ¡®¹?±¹?? º???°? ¹?·¡ ¿ª??¡? ¡®??·?¸? ???? ???? ???¸¡? ¡®¼±¾??? 4?÷ ´???¡? ¡®1000³??? º?¹Ð¡???¶?´? ¸????? ¿???¸? ???Ø º??®½??? ¹?·¡¿¡ ´??? º?¾?°¨¿¡ ??½??? ??´???¿¡°? Æ?¾?°? ??¸??? ¸Þ½???¸? ???ß´?.

±?´?¼º ¸???´? ´?´?¿¤¼­¿? ¿???°?½?·??? º?·??? ¼º°æ ??¹??? °?????´? ¼±¾??? ½?¿?°? ³²?º ??¼??? ??¸?¿¡ ´??Ø ?¶¸??ß´?. ±? ¸???´? ¹?°¡¿¤°? ¿??? ½?¿??¸·? ½????? ¼±¾?°? ´??????? ´?°?º° ?ø??°??¤?? ¼º°æ°? ??·? ¿ª??¿¡ º??ß¾? ¼³¸??ß´?.

±? ¸???´? ¡°¸¶??¸· ¶§¿¡´? ¡®±³Æ?¸? ??¿??? ?? ?ø¸®?ß½??? ¿???¿??¿¡? ¡®?ø¸®¸? ??¿??? ?? ±³?¸?ß½??? ¿???¿??¿¡? ?? 2´? ¿???¿??¿?? ??¾?³? °?¡±??¶?¸? ¡°??±??º ??¿???°? ¾?½????? ?ß½??¸·? ³²?º ??¼?°? ¿??? ¹?º§·Ð?? ´??¡??°?, ?? ¼¼°? ¸ð?? ?¤?¡¿? ?¾±³°¡ ¿????? ???Ø ´Þ·?°¡°? ??´? ±?¹??? ½?±?¡±¶?°? ?????ß´?.

Æ??÷ ?¤?¡??, ?¾±³???¸·? ?º¹Ð??°? °??¹??°? ??´? ¹?±¹°? °¡??¸??? °?°?¸? ??½???°? ¡°°ð ??³ª´??? ¹??? ??¶÷?? ?????¸·? ¹?²? ¹?¸®°¡ ?ø¸®?? ¸?¾¸?? ¹?¸?°? ¹?´? ?????? ??¹???´? ¶§°¡ ¿? °?¡±??¶?°? °æ°??ß´?.

±? ¸???´? ¡®³²?º ??¼??? °ø???¡¡??¸·? ¡°??³ª´? Æ?¿¡¼­ ²÷??¾ø?? ?ø¸®¸? ??°?, ??³ª´??? ¹??? ¸?¾¸?? ?¸?ß??°?, ???? ??¾??ø º??? ?ø¸®¸? ??¶? ¼ø?¾??°? ??´?¡±°? ?¤¾?´?. ¶? ¡°¸?¼??? ?§???? ¹Þ¾Æ?? ?ø¸® Æ?¿¡ ¼­¸?, ??³ª´??? ¸?¾¸?? ??Æ???¸?¼­ ??¶÷?? ??¶???°? ?¸?ß??¿? ¼¶±?´?. ??³ª´??? ??´? ½?·???°? ±×ºÐ?? ??????¸? ??´?¡±°? °­?¶?ß´?.

±? ¸???´? ¡°??¶÷?? ??·?¸? ¿¹¼?´?²²¼­ ??¸²??±? ??¿¡ ¸??? ??½??? ±×¸®½º?? ?§¿¡ ¶³¾??® ±?¾???´? °æ???? ?Ø¾ß ??´?¡±¸? ¡°??´? °ð ¸¶?½?? °¡³­??°? °?¼???°? ??¿? ¿¹¼?¸? °³???? ±¸??·? ¿?????°?, ±×ºÐ?? °¡¸?????½?´? ???°¹æ½??¸·? ??´? °?¡±??¶?°? ?????ß´?.

±? ¸???´? ¡°¿?¸®´? ??´??? ???Ø ³ª¾Æ°¡´? ³ª±×³×´?. ????´? ¼¼???? ???? ¾??ø?? ¹?¸®°? ??´??? ??¸ð??¸? ???ø????¡±°? ??¼???¸? ¡°¾??¸·? °????? °¡½¿¿¡ ¼±±³?¤½??? ?°°? ??¸²?? ±?º°?? ??Æ?????¡±°? °­±??ß´?.

¿??? ???¸¿¡ ??¼®?? ¼º?????º ¡°¿?¸®¸? ±¸¿ø??±? ?§?Ø ??¸?±??? ¹?¸®½? ??³ª´??? ??¶??? ´?½???¹ø ±?´?°?, ¿¹¾ð°? °?°­±?º°?? ???Ø ±¸¼??? ¿ª??¿? ±×¸®½º?????? °?¾?°¡¾ß ?? ¹?¸? ±æ?? ???®????´? ?º??·?¿? ½?°???¾?´?¡±°? ???? ¸ð¾?´?.

??Æ?, ??¹ø ±?°? ?¿¾? ¸Þ?? ????Æ®°¡ ?÷·??ø º???¿¡¼­´? ¿???¿ø 1,800¸??? ???¸¿¡ ??¼®?? °??¸·? ??°??Æ´?. ?? ?ß 900¸??º ?????? ??????³ª ±¤°? ?? ¸??¼¸? º¸°? ??¾Æ¿? ±¸????¿´?¸¸?, ?? °¡¿??? 52¸??? ±×¸®½º??¸? °³???? ±¸??·? ¿?????°? 18?? ¿??? ?§·?¸? ¹Þ´?´?.

±?????·? : 2011/06/18 at 2:34 PM