제목 없음

  

 

 

 

 :: 현재위치 : HOME > 교회소식 > 선교소식

 

 

 <°?¾? ??º´¿¡?? ?§¼º¼¼¹?³ª ??²²?? ¾??¿±³?¸ ?¤?ø?? ¸???>

¡°º?´? ????¸¸ ¾Æ´?¶?, ´?±¸¶??? ±×·¸°? ?ß?? °???´?´?. ??¿ª?? ???? ¸ø??°? º´??¿¡ ´?¿? ??´? °???³ª ¾²·??® ???? ???? ¸ø??´? °???³ª ¸??¸¸? ???? ¸ø??´? °??º ¶?°°½?´?´?. ±×·² ¹?¿¡¾ß ?÷¶?¸® ??¹ø ?????¸¶??? ¼º????°? ??²² ?ؾ߰?´?´? ??°?¿¡¼­ ³?·?¿? °???´?´?¡±

¡®2011 ?§¼º ¼¼¹?³ª – ??¸?´º½º¡?°¡ ?¾¹??¸·? ????´ø ??³­ 16?? ¿?³²???¸ ¾??¿±³?¸¿¡¼­ ¸¸³­ ?¤?ø?? ¸???´? ?ª±??? ¿??½?? ???¸¸?¼­??, ???¤?º °?¿??ß´?. ´?´???°? ??¾ß±?¸? ?®¾?°¡´? ±×?? ¸ð½?¿¡¼­ ?ø½??? ´?²¸?³´?.

?¤ ¸???´? °?¾? 3±? ????´?. ±×°¡ ??½??? ¹ßº´??½??? ¾?°? ?? °? ??³­ 2¿? 1??. ¿?¸?º??? °???±? ±????? ???? ¸ø?? ?¤??·? ¿Þ?? ¹?¸­¿¡ ½??? ?????? ´?²¸?® ??¾?´ø º´¿ø¿¡¼­ ¿?°??? ??¾??³´?´? ?ø´??? ¹Þ¾?°?, ¼­¿? ¾Æ??º´¿ø?? ?¤¹Ð?ø´? °?°? ¾? Æ??¤?? ¹Þ¾?´?. ??³? 11¿? ¸? °?°­°??ø¿¡¼­?? ¹ß°ß???? ¸ø?ß±?¿¡ ?æ°??º ´? ??´?.

???? ¿¡?§¿?¾?º´¿ø¿¡ ??¿ø?Ø ?¡·?¸? ¹Þ´ø ?¤ ¸???´? ??¹ø ?§¼º ¼¼¹?³ª¸? ?§?Ø ???? ½? º?·ªº?·ª ¾??¿?¸·? ³?·?¿?´?.

??·??ø°? ??º??º ±×¸? ¸?·?´?. ¸¶?½?º ???Ø????¸¸ ??±??º ?? ´? ¾??¤?? ????°? ?¡·?¿¡ ??³??Ø¾ß ??´?´? °???¾?´?. ´?±¸³ª °? ?????? Æ?¼º?? ¿??¡¸? ?§?ؼ­´? ¾??¸·? 5³??º ½?¾?¾ß ??´?´? ??¾ß±??? º????? ¾?¾?´?. ±×´? °?°³¸? °¡·???¾?´?.

¡°??°?´? °?º¸´? ±³?¸°¡ ´? ¼??ß??´?´?. ?¡·?¸? ¹Þ?¸¸?¼­ ¼º????°? ??²² ???? ¸ø??´?´? º?´??? °®´? °?º¸´? ?°?¼?? °????º ??????¶???, ±³?¸¿¡¼­ º?????´? °??? ´? ??½?´?´?. ??³? ?? ±³?¸·? º????? ???? ¼º????°? ??²² °??¹??°? ±¸???ß´ø ??¾÷???? ¾?¶?°? ?ø????°? ??´????? ?¤¸? ±?±??ß½?´?´?¡±

º´¿ø¿¡¼­ ?¡·?¸? ¹Þ´? ?ß¿¡?? ±×?? ??°??º ´? ±³?¸·? ???Ø ??¾?´?. ¼º?????? ????°? ¼±±³¸? ?Ø ³ª°¡°? ??´?´? °??? ´?±¸º¸´? ?ß ¾?°? ??±? ¶§¹®??´?. ±×·¡¼­ ?¤ ¸???´? ???­³ª ?¨Æ?????¸? ???Ø ¼º????°? ???? ??¾ß±?¸? ³ª´?¸? ??¾÷?? ¹æ???? ?¤?ß´?. º?·? ¸??º ¶°³ª ??¾??? ±³?¸¿¡ ´??? °Æ?¤°? ¿°·?´? ?? ¼ø°??? ¶°³ª?? ¾?¾?´ø °???´?.


?¤ ¸???´? ¡°¸??¸??°¡ º????ß?????? ¼º?????? ??±Ø???¸·? ¼±±³¿¡ ³ª¼­ ??º? ¿??????? ??¾Æ º?????°? º¹?½?? ????´? ¸ð½?¿¡¼­ ¸¹?º °¨?¿?? ¹Þ¾?´?¡±°? °?¹??ß´?. ½???·? ??¹ø ?§¼º ¼¼¹?³ª ±?°? ?¿¾? ¾??¿±³?¸¿¡´? 60¸??? ³?´? ??·?¿? ¿????? ??¾Æ¿? ¿¹¾ð?? ¸?¾¸°? °?°­±?º°?? ???ß´?.

¹?¾?º¸´? ??¹ø ?????¸¸? ???Ø ±×?¿¾? ¡®³ª´? ±³?¸¿¡¼­ ?? ???? ¾ø´?¡? ¡®³ª´? ?????? ?º??¸? ¹Þ?? ¸ø?ß´?¡?°? ??°???¸? ¼±±³¿¡ ¼?±Ø????¾?´ø ¼º?????? ??½??? ¿ª??°? ??¿¡ ??½?°¨?? °®°? ?? ?¡?º ?? ¼??æ??´?.

Æ??÷ ¿?·??? ³??????????? ??±? ³????¤ ???? ??¾Æ º?????¸? ¸¹?º ?????°?¿?? Æ??Æ´?. ??½??? ¼±±³·? ¿????? °?½??? º? ?????º ½º½º·? ¼?±×·? ¸ð???? ?¶?÷??°?´?¸? ??¿??? º¸??°? ??¾? °?¹?????´?.

¿·¿¡¼­ °¡¸¸?÷ ??¾ß±?¸? ??´ø ??±??? ??·?´? ¡°¹?¾?º¸´? ¸???´?²²¼­ ?????¸ ±?°?¿¡ ??¿???½?¾? ¾?¸¶³ª ?? ???? ??´??? ¸ð¸?°?´?¡±¸?¼­?? ¡°?¤½? ¸?¿¡ ¹?¸®°¡ °¡?? ¾???±? ¿°·???´?¡±°? ¸??ß´?.

?? ??·?´? ¡°??¹ø ?????¸¸? ?§?Ø ¾?°? ¸ð¸?°? ¼?°???½? ¿?·? ¼º??´???²² ??³ª´?²²¼­ ?غ???½? º¹?? ??½?¸®¶? ¹?´?´?¡±¸? ¡°¸ð?? ¼º?????? ½?±? ???¤??¿? ¼?±??? ¼º°?¸? °???±?¸? ¹?¶?´?¡±°? ±?¿ø?ß´?.

?¤?ø?? ¸???´? ??????°??? ?§¼º ¼¼¹?³ª¸? ¸¶?¡¸? ¡°??³­ ¸? °³¿? ?¿¾? ?Ø ¿?¼?´ø °??³·³ ¼±±³???? ¿­?¤°? º????? ¸ð½??? °?¼? ?????Ø ??½?±æ ¹?¶?´?¡±¸?¼­ ¾??¿±³?¸ ¼º????¿¡°? Æ?º°?? ´?º??? ¸Þ½???¸? º¸³?´?.

±×´? ¿?³² ³?¿ø?? ¸??¸ ?¿¿ª????¿¡°? ¡°??¸¶´? ¸?°??ø ±³?¸??¾÷¿¡ ½?°æ?? ¾²´? °??? ¹÷???? ??¿¡ ´??? ¿°·?¿? °Æ?¤ ±×¸®°? ±???¿? °?½? ¶§¹®¿¡ º?´??? ??¸®´? °? °°¾Æ ??¼???´?¡±¸? ¡°????¸¸ ¿?·?ºÐ?? º¸³???½?´? ±×·± ¿¡³???·? ³?°¡ ??±? ¹?Ƽ°? ??´? °? °°´?¡±°? ¸??ß´?.

±×´? ??¾? ¡°??±? ³?°? ??¾??ø °? ?ß °¡?? ¸¹?º °??? ½?°???´?. ??·???¿? º¹?½?? ??????´? ¸ø????¸¸, ¸? ½?°? ±?????¸? º¹?½??????¾÷?? ¹ß???? ?§?Ø ¸¶?½?? ¸ð?¸°?´?¡±°? ???ß´?.

??¸®¸? ??¾?¼­¸? ±×¿¡°? ¸¶??¸· ??¹®?? ´ø?³´?.

¡®¸???´??? ¼?¿ø?º ¹?¾???´?±??¡?

¡°??¹ø ±??¸´? ³ª ??½??? ?¹¾Æº¸´? ¼??ß?? ½?°??? ??°? ??½?´?´?. ??³ª´?²²¼­ ³?°? ´?½? ???? ?? ¼? ??´? ±??¸¸? ??½?´?¸? ??³­ 15³?°? ?ß´ø °?°?´? ¶? ´?¸? ¸??¸¸? ?? °? °°½?´?´?. ??¸??? ??½? ??´?²² °?°­?? ?¸º¹?? ¸?±?°? ??¾??ø ???? ½?°? ?¿¾? º¹?½?? ????°? ½?½?´?´?¡±

?¤ ¸???´? ¼º????°? ??²² ??????°? ?§¼º ¼¼¹?³ª¸? ?ø???? ?? ??³­ 20?? ¿?¼? ¿¡?§¿?¾?º´¿ø?¸·? ???ß´?.